Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на ТУ - София. Осъществява дейността си съгласно чл. 34а от Закона за висшето образование, Правилникът за устройството и дейността на ТУ - София и Правилникът за устройството и дейността на Контролния съвет на ТУ-София. 

Контролният съвет:

  • проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на ТУ - София, на неговите основни звена (факултети, колежи, департаменти), филиали и функционални факултети;
  • изготвя становище по проекта на бюджет на ТУ - София и неговото изпълнение;
  • участва в проверките за установяване на нарушения по чл.58а от Закона за висшето образование – поставяне на изпитна оценка, без да е проведен изпит; изпитване и поставяне на оценка на лице, което няма право да се яви на изпит; издаване на документ от името на ТУ - София, на негово основно звено и/или филиал, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, докторант или специализант; проява на корупция;
  • сезира Ректора и/или Академичния съвет и/или Общото събрание на ТУ-София за открити нарушения на административни процедури на органи за управление на ТУ-София и на  лица заемащи академични или административни длъжности в ТУ-София.
     

Всички материали, свързани с правомощията на Контролния съвет, се подават в Деловодството на ТУ - София и се адресират до Ректора и Контролния съвет.
 

За контакти:
Председател на КС:  проф. д-р Тодор Тодоров
E-mail:        k.savet@tu-sofia.bg
Кабинет:    4528
Телефони:  965-2794;
 0895590533; 0897064016;