Одобряване на съставa на общото събрание на ТУ-София:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели в ТУ-София 70 % Основен трудов договор в ТУ-София
  1.  
Нехабилитирани преподаватели в ТУ-София 9% Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрания по звена
  1.  
Редовни докторанти в ТУ-София 1 % Избор на събрание организирано от Студентски съвет
  1.  
Редовни студенти в ТУ-София 15 % Избор на събрания организирани от Студентски съвет
  1.  
Административен  персонал в ТУ-София 5% Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрания по
звена

Разпределението на квотите по звена се изготвя от главния секретар не по-късно от две седмици преди провеждане на общото събрание, а списъчните състави – от ръководителите на съответните звена.

Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Препис извлечение от протокол от заседание на АС на ТУ-София, на което са приети квотите по звена;
  • Списъчни състави изготвени от ръководителите на звена + протоколи от събрания на нехабилитирани преподаватели и на административен персонал;
  • Протоколи от събрания на студентите и на докторантите.