Одобряване на съставa на общо събрание на функционален факултет:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Академичен състав на функционалния факултет - хабилитирани и нехабилитирани преподаватели 70 % Основен трудов договор в ТУ-София, участие в учебния процес на функционалния факултет
  1.  
Редовни докторанти и студенти обучавани във функционалния факултет 15 % Избор на събрание
  1.  
Административен  персонал във функционалния факултет   Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрание
Структурният и численият състав на общото събрание на функционалния факултет /ОСФФ/ и редът за избиране на представителите се определят от действащия факултетен съвет на функционалния факултет /ФСФФ/.

Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от декана на факултета до ректора и председателя на контролния съвет;

  • Препис извлечение от заседание на ФСФФ, на което са определени структурният и численият състав на ОСФФ, както и редът за избиране на представителите по т. 2 и т. 3;

  • Протокол от събрание на административния персонал на факултета;

  • Протокол от събрание на студентите и докторантите от функционалния факултет;

  • Списък на членовете на ОСФ.