Одобряване на избори за факултетен съвет:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ 75 % Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ   Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Редовни докторанти и студенти   Избор
Състав от 25 до 35 члена. Общото събрание на факултета /ОСФ/ определя структурния и числения състав на факултетния съвет /ФС/ и избира с тайно гласуване неговите членове. Деканът е по право член на ФС.
 
Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от декана на факултета до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСФ при регистрация за присъствие;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСФ при гласуване;
  • Препис извлечение от протокола от заседанието на ОФС, на което са определени структурният и численият състав на ФС и е извършен изборът на неговите членове;
  • Протокол от изборната комисия с резултати от избора;
  • Списък на членовете на ФС.