Одобряване на избори за функционален факултетен съвет:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ 75 % Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ   Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Обучавани във функционалния факултет   Избор
Състав до 20 члена. Общото събрание на функционалния факултет /ОСФФ/ определя структурния и числения състав на факултетния съвет на функционалния факултет /ФСФФ/ и избира с тайно гласуване неговите членове. Деканът е по право член на ФСФФ.
 
Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от декана на факултета до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСФФ при регистрация за присъствие;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСФФ при гласуване;
  • Препис извлечение от протокола от заседанието на ОСФФ, на което са определени структурният и численият състав на ФСФФ и е извършен изборът на неговите членове;
  • Протокол от изборната комисия с резултати от избора;
  • Списък на членовете на ФСФФ.