Одобряване на съставa на общо събрание на департамент:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Академичен състав на департамента - хабилитирани и нехабилитирани преподаватели   Основен трудов договор в ТУ-София
  1.  
Административен  персонал в департамента   Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрание
  1.  
Външни  хабилитирани преподаватели   Основен трудов договор в ТУ-София + избор на заседание на съвета на департамента
Структурният и численият състав на общото събрание на департамента /ОСД/,  външните за департамента хабилитирани преподаватели, както и редът за избиране на представителите на административния персонал се определят от действащия съвет на департамента /СД/.

Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от директора на департамента до ректора и председателя на Контролния съвет;
  • Препис извлечение от заседание на СД, на което са определени структурният и численият състав на ОСД и редът за избиране на представителите на административния персонал и са избрани външни хабилитирани преподаватели;
  • Протокол от събрание на административния персонал на департамента;
  • Препис извлечения от протоколи от заседания на факултетни съвети за одобрение на техни хабилитирани преподаватели, избрани като външни в ОСД;
  • Списък на членовете на ОСД.