Одобряване на съставa на общо събрание на колеж:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Академичен състав на колежа - хабилитирани и нехабилитирани преподаватели в колежа   Основен трудов договор в колежа
  1.  
Студенти обучавани в колежа   Избор на събрание
  1.  
Административен  персонал в колежа   Основен трудов договор в колежа
  1.  
Външни  хабилитирани преподаватели   Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрание
Структурният и численият състав на общото събрание на колежа /ОСК/, както и редът за избиране на представителите на административния персонал и на външните за департамента хабилитирани преподаватели се определят от действащия съвет на колежа /СК/.

Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от директора на колежа до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Препис извлечение от заседание на СК, на което са определени структурният и численият състав на ОСК, както и редът за избиране на представителите по т. 2 и т. 3;
  • Протокол от събрание на студентите;
  • Протокол от събрание на административния персонал;
  • Препис извлечения от протоколи от заседания на факултетни съвети за одобрение на техни хабилитирани преподаватели, избрани като външни в ОСК;
  • Списък на членовете на ОСК.