Одобряване на съставa на общо събрание на факултет:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Академичен състав на факултета - хабилитирани и нехабилитирани преподаватели 70 % Основен трудов договор в ТУ-София
  1.  
Редовни докторанти и студенти обучавани във факултета 15 % Избор на събрание
  1.  
Административен  персонал във факултета   Основен трудов договор в ТУ-София + избор на събрание
Структурният и численият състав на общото събрание на факултета /ОСФ/ и редът за избиране на представителите се определят от действащия факултетен съвет /ФС/.

Необходими документи за утвърждаване на състава:

  • Доклад от декана на факултета до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Препис извлечение от заседание на ФС, на което са определени структурният и численият състав на ОСФ, както и редът за избиране на представителите по т. 2 и т. 3;
  • Протокол от събрание на административния персонал на факултета;
  • Протокол от събрание на студентите и докторантите от факултета;
  • Списък на членовете на ОСФ.