Одобряване на избори за съвет на колеж:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ 75 % Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ   Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Редовни докторанти и студенти   Избор
Състав от 25 до 35 члена. Общото събрание на колежа /ОСК/ определя структурния и числения състав на съвета на колежа /СК/ и избира с тайно гласуване неговите членове. Директорът е по право член на СК.
 
Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
 

  • Доклад от директора на колежа до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСК при регистрация за присъствие;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСК при гласуване;
  • Препис извлечение от протокола от заседанието на ОСК, на което са определени структурният и численият състав на СК и е извършен изборът на неговите членове;
  • Протокол от изборната комисия с резултати от избора;
  • Списък на членовете на СК.