Одобряване на избори за съвет на департамент:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани и нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ   Основен трудов договор в ТУ-София + избор
Общото събрание на департамента /ОСД/ определя структурния и числения състав на съвета на департамента /СД/ и избира с тайно гласуване неговите членове. Директорът и ръководителите на катедри са членове на СД.
 
Необходими документи за утвърждаване на състава:

 
  • Доклад от директора на департамента до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСД при регистрация за присъствие;
  • Списък с подписи на членовете  на ОСД при гласуване;
  • Препис извлечение от протокола от заседанието на ОСД, на което са определени структурният и численият състав на СД и е извършен изборът на неговите членове;
  • Протокол от изборната комисия с резултати от избора;
  • Списък на членовете на СД.