Одобряване на избори за академичен съвет на ТУ-София:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ 70 % Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТУ   Основен трудов договор в ТУ-София + избор
  1.  
Редовни докторанти и студенти 15 % Избор
  1.  
Служители   Основен трудов договор в ТУ-София + избор

Състав до 45 члена. Общото събрание на ТУ-София /ОС/ определя структурния и числения състав на академичния съвет /АС/ и избира с тайно гласуване неговите членове. Ректорът е по право член на АС.
 
Необходими документи за утвърждаване на състава:

 

  • Доклад от председателя на общото събрание до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Протокол от изборната комисия с резултати от избора;
  • Списък на членовете на АС.